İdari ve mali işler bürosu

            İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir.
            İdari ve mâli işler bürosu;
            a) Ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini,
            b) Gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet teminini,
            c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve güvenlik hizmetlerini,
            ç) Bakım ve onarım işlerini,
            d) Mutemetlik işlemlerini,
            e) Personel işlemleri ile idari ve mâli işlerle ilgili diğer iş ve işlemleri,
yürütmekle görevlidir.