KORUMA KURULUMU 

 

            Kurul Üyeleri

            Koruma Kurulumuz; Antalya Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır.
            Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,
            Antalya Barosu,
            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
            Antalya Kepez Belediye Başkanlığı,
            Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı,
            Antalya Konyaaltı Belediye Başkanlığı,
            Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
            Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu,
            Antalya  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  İl Müdürlüğü,
            Antalya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü,
            Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
            Antalya Ziraat Bankası Bölge Yöneticiliği,
            Türkiye Halk Bankası A.Ş. Antalya Bölge Koordinatörlüğü,
            Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
            Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
            Antalya Ziraat Odası,
            Antalya Deniz Ticaret Odası,
            Antalya Ticaret Borsası

            Kurulun Görevleri

            Koruma kurulumuzun, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun 17 nci maddesine uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:
            a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
            b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya iş yeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
            c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek.
            ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.
            d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.
            e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.
            f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendirmek.
            g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.
            ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

            Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

            Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.
            Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
            Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında koruma kuruluna bilgi verir.

            Kurula Başvuru

            Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde buna ilişkin tutanak düzenlenir.


            Başvuru dilekçesi ile birlikte;
            a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,
            b) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,
            c) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu istenilir.